Vad är vi? Stor Capitlet i Finland

  SFMO vapen

   

  Svenska Frimurare Orden

   

  Stor Capitlet i Finland

   

  SCF vapen

   

  Svenska Frimurare Orden är indelad i åtta provinser eller fördelningar. Stor Capitlet i Finland utgör den s.k. sjätte fördelningen och har ca 1 500 av Ordens totala medlemsantal om ca 15 000.

  Verksamheten bedrivs i enlighet med det s.k. svenska systemet, vilket även följs i Danmark, Norge och Island, och utövas i landets svensk-och tvåspråkiga områden inklusive Birkaland med elva loger, tre brödraföreningar samt åtta klubbar. S.k. Johannesloger verkar i graderna I – III, Andreasloger i graderna IV-V och VI samt Kapitelloger i graderna VII – X.

  En medlem, broder, börjar sin frimureriska bana inom en S:t Johannesloge, fortsätter i en S:t Andreasloge för att sedan bli medlem i en Kapitelloge. Tiden från inträde i Orden till ernåendet av grad X tar normalt 15 till 20 år.

  Brödraföreningarnas verksamhet är inriktad på gradbunden undervisning och klubbarna verkar som diskussionsfora med starka sociala inslag.

  Utöver reguljära ritualbundna sammankomster arrangeras evenemang och samlingar av fritidskaraktär som även involverar familjemedlemmar.

  Svenska Frimurare Orden vilar på kristen grund och är inte underlydande någon annan frimurarmyndighet samt underlyder respektive lands lagliga överhet och lagar.

  Frimureriets syfte är att verka för mänsklighetens förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet, samt att visa detta i ord och handling. Detta förverkligas genom den undervisning som frimureriets ritualer och symbolik förmedlar sina medlemmar.
  Frimureriet ger män av skilda samhällskategorier, yrken och åldrar möjlighet att träffas för att arbeta på sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former. 

  Svenska Frimurare Orden och den närstående stiftelser utdelar årligen betydande belopp till medicinsk forskning inom främst barn- och åldringsvård samt till hjälp och stöd för olika samhällsändamål och enskilda personer.

  Stor Capitlets i Finland såväl interna som externa barmhärtighetsinsatser i form av understöd och bidrag i ekonomisk och annan form är likaså betydande.

  Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under senare delen av 1600-talet som ett etiskt-filosofiskt system med personlighetsutveckling som mål, där ökade kunskaper och insikter gradvis ges medlemmarna, bröderna. Undervisningen är långt baserad på en symbolisk tolkning av byggnadskonstens verktyg i det rituella arbetet. 

  Svenska Frimurare Ordens verksamhet inleddes i Sverige 1735. Till den östra rikshalvan kom frimureriet 1756. Frimurerisk verksamhet förbjöds under den ryska tiden, men återupptogs 1923. Parallellt med det svenska frimureriet verkar i Finland också ett frimureri, främst på finska, som arbetar enligt anglo-amerikansk förebild. Kontakterna mellan det svenska och det finska frimureriet är endast formella.

  För att bli medlem i Svenska Frimurare Orden i Finland krävs att två frimurare ställer sig som faddrar för den blivande brodern. Känner man inte någon som är frimurare går det bra att kontakta någon av de S:t Johannesloger som står att finna med hjälp av informationen om fördelningens enheter

  Eftersom Orden vilar på kristen grund förutsätts kristen tro av den som ansöker om medlemskap. Det krävs inte medlemskap i ett kristet trossamfund, styrkan eller karaktären av den personliga övertygelsen testas inte men  den sökande bör erkänna sig äga ett kristet tänkesätt och tilltro till kristna värden.

  En sökande måste vara man och minst 21 år gammal, vara ekonomiskt oberoende samt ha ett gott anseende bland sina medmänniskor.

  Information om de olika enheterna i Finland hittas under respektive loges eller brödraförenings namn.

  Ytterligare information fås genom inloggning på Ordens officiella hemsida www.frimurarorde.se eller genom kontakt per e-post till info.@frimurarorden.fi, där även intresse för medlemskap kan framföras.

  Mera information om verksamheten

  Om Ni vill veta mera om vår verksamhet kan Ni skicka e-post till adressen info@frimurarorden.fi eller fylla i kontaktformuläret nedan.